ZESPÓŁ

Założycielem kancelarii jest adwokat Wiktor Gamracki. Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w uznanej kancelarii adwokackiej. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Posiada biegłość w reprezentowaniu osób fizycznych, firm, instytucji.

Siedzibą kancelarii jest miasto Rzeszów. Mieści się przy ul. 3 Maja w budynku Kina „Zorza”.

Tworzymy zespół doświadczonych prawników – adwokatów, aplikantów, osób współpracujących, którzy swoją wiedzą i radą wspierają naszą pracę w ramach swoich specjalizacji zawodowych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Wiedza teoretyczna w połączaniu z wieloletnim doświadczeniem daje gwarancję świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie merytorycznym. W prowadzeniu spraw stosujemy zasady wynikające z ustawy – Prawo o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań, aby w efekcie osiągnąć zamierzone cele Klientów.

O KANCELARII

Doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom, osobom prywatnym. Wielość zdarzeń niejednokrotnie powoduje potrzebę skorzystania z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej. Nasza oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb klientów. Dotyczy wszystkich gałęzi prawa i obejmuje kompleksowe czynności. Zajmujemy się analizą stanów faktycznych i prawnych, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Pisma procesowe

Sporządzamy pisma procesowe. Przygotujemy każde pismo sądowe - pozew, wniosek, środek zaskarżenia - apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez adwokata uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową postępowania.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat.

USŁUGI PRAWNE

Oferujemy wszechstronny zakres usług prawniczych

Audyt nieruchomości Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje analizę i badanie stanu prawnego nieruchomości - weryfikacja uprawnień, obciążeń, oznaczeń nieruchomości. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Własność Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony własności i posiadania: roszczenia windykacyjne
Prawo budowlane
Warunki zabudowy Adwokat poprowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzimy wniosek o warunki zabudowy. Pozwolenie na budowę Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego określonego w przepisach budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pomożemy uzupełnić oświadczenie
Sprawy spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku Spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku. Reprezentujemy strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu. Zachowek Zachowek jest roszczeniem
Rozdzielność majątkowa Prowadzimy sprawy o rozdzielność majątkową między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) - umowa o rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego Zajmujemy się sprawami o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej - po
Obsługa prawna firm
Jakie usługi prawne zapewniamy dla przedsiębiorców? Stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Zakładanie firm, spółek, stowarzyszeń, fundacji. Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki - umowa spółki, akt założycielski, statut regulaminy, uchwały. Przygotowanie dokumentacji spółki i reprezentowanie w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Due diligence
Prawo ubezpieczeń społecznych
Odwołanie od decyzji organów emerytalno-rentowych - ZUS, KRUS, ZER, WBE Sporządzimy odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego, Biura Emerytalnego Służby Więziennej w sprawie emerytury, renty, zwrotu nienależnie pobranego
Obrońca Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy: obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję, Prokuraturę obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania ( ENA ) reprezentowanie skazanego w
Sprawy cywilne
UMOWY Adwokat sporządzi i zaopiniuje każdą umowę cywilną, między innymi: umowy kupna - sprzedaży, zlecenie, umowa o dzieło, najem, dzierżawa. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody przy realizacji umów. Zabezpieczenie wykonania umowy Kancelaria zajmuje się prawnymi sposobami