O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie doradza przedsiębiorcom, instytucjom, osobom prywatnym. Wielość zdarzeń niejednokrotnie powoduje potrzebę skorzystania z pomocy prawnej fachowców. Nasza oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb wymagających klientów. Dotyczy wszystkich gałęzi prawa i obejmuje kompleksowe czynności.

Zajmujemy się analizą stanów faktycznych i prawnych, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Pisma procesowe

Nasi adwokaci sporządzają profesjonalne pisma procesowe. Na Twoje zlecenie przygotujemy każde pismo sądowe, w tym pozew, wniosek, środek zaskarżenia typu apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez prawnika uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie z zakresu prawa prywatnego oraz publicznego. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat. Nasze opinie uwzględniają aktualne przepisy, zawierają bieżące orzecznictwo sądowe oraz wskazania doktryny prawniczej.

 

ZESPÓŁ

Założycielem kancelarii jest adwokat Wiktor Gamracki. Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w uznanej kancelarii adwokackiej. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Posiada biegłość w reprezentowaniu osób fizycznych, firm, instytucji.

Tworzymy zespół doświadczonych prawników – adwokatów, aplikantów, osób współpracujących, którzy swoją wiedzą i radą wspierają naszą pracę w ramach swoich specjalizacji zawodowych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Wiedza teoretyczna w połączaniu z wieloletnim doświadczeniem daje gwarancję świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie merytorycznym. W prowadzeniu spraw stosujemy zasady wynikające z ustawy – Prawo o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań, aby w efekcie osiągnąć zamierzone cele Klientów.

Siedzibą kancelarii jest miasto Rzeszów. Mieści się przy ul. 3 Maja w budynku Kina „Zorza”.

USŁUGI PRAWNE

Kancelaria adwokacka oferuje wszechstronny zakres usług prawniczych. Zapewniamy kompleksowe usługi oraz profesjonalne podejście do zlecanych spraw.

Audyt nieruchomości Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje analizę i badanie stanu prawnego nieruchomości - weryfikacja uprawnień, obciążeń, oznaczeń nieruchomości. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Własność Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony własności i posiadania: roszczenia windykacyjne
Prawo budowlane
Warunki zabudowy Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzimy wniosek o warunki zabudowy. Pozwolenie na budowę Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego określonego w przepisach budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pomożemy uzupełnić
Sprawy spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku Spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku. Reprezentujemy strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu. Zachowek Zachowek jest roszczeniem
Rozdzielność majątkowa Prowadzimy postępowania o rozdzielność majątkową między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) - umowa o rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego Zajmujemy się sprawami o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności
Obsługa prawna firm
Jakie usługi prawne zapewniamy dla przedsiębiorców? Stała i doraźna obsługa podmiotów gospodarczych. Zakładanie firm, spółek, stowarzyszeń, fundacji. Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki - umowa spółki, akt założycielski, statut regulaminy, uchwały. Przygotowanie dokumentacji spółki i reprezentowanie w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Due diligence -
Prawo ubezpieczeń społecznych
Odwołanie od decyzji organów emerytalno-rentowych - ZUS, KRUS, ZER, WBE Sporządzimy odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego, Biura Emerytalnego Służby Więziennej w sprawie emerytury, renty, zwrotu nienależnie pobranego
Obrońca Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy: obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję, Prokuraturę obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania ( ENA ) reprezentowanie skazanego w
Prawo cywilne
UMOWY Sporządzamy, opiniujemy umowy cywilne. Przygotujemy dla Ciebie umowę: kupna - sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy etc. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody spowodowane przy ich realizacji. Zabezpieczenie wykonania umowy Zajmujemy się prawnymi sposobami