ZESPÓŁ

Założycielem kancelarii jest adwokat Wiktor Gamracki. Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w uznanej kancelarii adwokackiej. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Posiada biegłość w reprezentowaniu osób fizycznych, firm, instytucji.

Siedzibą kancelarii jest miasto Rzeszów. Mieści się przy ul. 3 Maja w budynku Kina „Zorza”.

Tworzymy zespół doświadczonych prawników – adwokatów, aplikantów, osób współpracujących, którzy swoją wiedzą i radą wspierają naszą pracę w ramach swoich specjalizacji zawodowych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Wiedza teoretyczna w połączaniu z wieloletnim doświadczeniem daje gwarancję świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie merytorycznym. W prowadzeniu spraw stosujemy zasady wynikające z ustawy – Prawo o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań, aby w efekcie osiągnąć zamierzone cele Klientów.

O KANCELARII

Doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom, osobom prywatnym. Wielość zdarzeń niejednokrotnie powoduje potrzebę skorzystania z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej. Nasza oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb klientów. Dotyczy wszystkich gałęzi prawa i obejmuje kompleksowe czynności. Zajmujemy się analizą stanów faktycznych i prawnych, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Pisma procesowe

Sporządzamy pisma procesowe. Przygotujemy każde pismo sądowe - pozew, wniosek, środek zaskarżenia - apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez adwokata uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową postępowania.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat.

USŁUGI PRAWNE

Oferujemy wszechstronny zakres usług prawniczych