Prawo pracy Adwokat Rzeszów

Adwokat prawa pracy

Prawo pracy jest zespołem norm prawnych określających relacje między pracownikiem i pracodawcą. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach pracowniczych, zarówno pracowników, jak i pracodawców. W sytuacji niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych zastępujemy pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing, o naruszenie zakazu konkurencji. Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin BHP. Udzielamy porad prawnych z zakresu spraw pracowniczych w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych, postępowań z udziałem związków zawodowych.

Doradztwo z zakresie prawa pracy

Adwokat prawa prawa pracy reprezentuje strony w postępowaniach sądowych dotyczących zwolnień dyscyplinarnych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Prowadzimy postępowania sądowe o przywrócenie do pracy, o uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne. Pomagamy w postępowaniach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Prowadzimy sprawy pracownicze o odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych, o jednorazowe odszkodowanie. Doświadczony adwokat wyjaśni w jakiej wysokości przysługuje Ci urlop macierzyński, wychowawczy, wypoczynkowy, jakie z tego tytułu przysługują świadczenia. W tym zakresie możesz liczyć na fachową poradę prawą. Powiemy kiedy przysługuje urlop okolicznościowy oraz ojcowski.

Odwołanie od wypowiedzenia

Kancelaria prawa pracy na zlecenie klientów prowadzi postępowania sądowe dotyczące prawa pracy. W tym celu sporządzamy odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, okres próby. Prowadzimy sprawy pracowników zwolnionych dyscyplinarnie. Dochodzimy roszczeń o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Reprezentujemy pracowników w sprawach o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu oraz z tytułu naruszenia zakazu konkurencji. Prowadzimy spory o ustalenie stosunku pracy oraz sprostowanie świadectwa pracy.

Jakie czynności wykonujemy?

Kodeks pracy określa zasady odpowiedzialności pracodawców za wypadki przy pracy. Reprezentujemy poszkodowanych pracowników w sprawach o odszkodowania za wypadek przy pracy. Poinformujemy jakie masz prawa jako poszkodowany, jakie mogą być przyczyny wypadku, jak zgromadzić dokumentację powypadkową, wyjaśnimy czy karta wypadku, protokół powypadkowy został wypełniony prawidłowo, pomożemy przygotować zgłoszenie wypadku.

Umowa o pracę

Prawnik prawa pracy zajmuje się sporządzaniem, opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich. Przygotujemy umowę o zakazie konkurencji. Opracujemy do umowy klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastępujemy strony w sprawach sądowych o sprostowanie świadectwa pracy, o wynagrodzenie za nadgodziny, prace w porze nocnej. Udzielamy pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia – praca w godzinach nadliczbowych, czy i w jakiej wysokości należy się odprawa pieniężna. Prawnicy kancelarii przygotują pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku stosowania umów cywilnoprawnych – umowa zlecenia, umowa o dzieło.