Przejdź do treści

Prawo pracy

Prawo pracy

Doradztwo z zakresie prawa pracy

Prawo pracy jest zespołem norm prawnych określających relacje między pracownikiem i pracodawcą. Reprezentujemy klientów w sprawach pracowniczych, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Zakres pomocy prawnej z zakresu prawa pracy

Sporządzimy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o:

  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, okres próby
  • zwolnienie dyscyplinarne
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
  • ustalenie wypadku przy pracy
  • sprostowanie świadectwa pracy

Reprezentujemy strony w sprawach zwolnień dyscyplinarnych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Prowadzimy postępowania sądowe o przywrócenie do pracy, o uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne. Pomagamy w postępowaniach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Reprezentujemy poszkodowanych pracowników w sprawach o odszkodowania za wypadek przy pracy. Prowadzimy sprawy pracownicze o odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych, o jednorazowe odszkodowanie. Poinformujemy jakie masz prawa jako poszkodowany, jakie mogą być przyczyny wypadku, jak zgromadzić dokumentację powypadkową, wyjaśnimy czy karta wypadku, protokół powypadkowy został wypełniony prawidłowo, pomożemy przygotować zgłoszenie wypadku. Doświadczony adwokat wyjaśni w jakiej wysokości przysługuje Ci urlop macierzyński, wychowawczy, wypoczynkowy, jakie z tego tytułu przysługują świadczenia. W tym zakresie możesz liczyć na fachową poradę prawą. Powiemy kiedy przysługuje urlop okolicznościowy oraz ojcowski.

Umowa o pracę

Adwokaci kancelarii zajmują się sporządzaniem, opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich. Przygotujemy umowę o zakazie konkurencji. Opracujemy do umowy klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastępujemy strony w sprawach sądowych o sprostowanie świadectwa pracy, o wynagrodzenie za nadgodziny, prace w porze nocnej. Udzielamy pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia – praca w godzinach nadliczbowych, czy i w jakiej wysokości należy się odprawa. Prawnicy kancelarii przygotują pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku stosowania umów cywilnoprawnych – umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Naruszenie praw pracowniczych

W sytuacji niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych zastępujemy pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing, o naruszenie zakazu konkurencji. Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin BHP. Podsumowując, pomoc prawna kancelarii obejmuje swoim zakresem również postępowanie z udziałem związków zawodowych. Udzielamy porad prawnych z zakresu spraw pracowniczych w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych.