Prawo cywilne

sprawy cywilne

Co reguluje prawo cywilne?

Sprawy cywilne – dziedzina prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Prowadzimy postępowania cywilne. Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich.

Sprawy cywilne – jak kancelaria adwokacka może pomóc?

Sporządzamy, opiniujemy umowy cywilne. Przygotujemy dla Ciebie umowę kupna – sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy etc. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody spowodowane przy ich realizacji. Zabezpieczymy umowę poprzez ustanowienie hipoteki, weksel, zastrzeżenia prawa własności, przewłaszczenie na zabezpieczenie. W imieniu naszych klientów prowadzimy spory z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz udzielnej przez producenta gwarancji jakości. Sporządzimy oświadczenie o obniżeniu ceny, pismo informujące o odstąpieniu od zawartej umowy. Prowadzimy postępowania sądowe o ustanowienie służebności drogi koniecznej, przesyłu.

Adwokat Prawo Cywilne Rzeszów

Podsumowując doświadczony adwokat napisze pozew w sprawie cywilnej, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną. Powiemy jaka jest opłata w sprawie pozwu o zapłatę. Usługi prawne kancelarii w sprawach cywilnych obejmują – prowadzenie negocjacji,  rokowań, mediacji, postępowań polubownych celem ugodowego załatwienia sporu. Reprezentujemy powodów oraz pozwanych w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji – udział w posiedzeniach,  rozprawach. W kancelarii sporządzamy pisma procesowe – pozew, wniosek, sprzeciw od nakazu zapłaty. Sporządzamy środki odwoławcze od nieprawomocnych oraz prawomocnych orzeczeń sądu – apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Reprezentujemy klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym, mediacyjnym.

Przewiń na górę