SPRAWY CYWILNE

Prawo cywilne - dziedzina prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Prowadzimy postępowania cywilne.  Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich - reklamacja, rękojmia, gwarancja.

UMOWY

Sporządzamy, opiniujemy umowy cywilne. Przygotujemy dla Ciebie umowę: kupna - sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy etc. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody spowodowane przy ich realizacji.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Zajmujemy się prawnymi sposobami zabezpieczenia wykonania zawieranych kontraktów. Zabezpieczymy umowę poprzez ustanowienie hipoteki, weksel, zastrzeżenia prawa własności, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zaliczka a zadatek

Prawo cywilne definiuje pojęcia zadatku oraz zaliczki. Wyjaśnimy jak jest różnica między tymi instytucjami prawnymi. Prowadzimy postępowania o zwrot udzielonego zadatku, zaliczki.

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

W imieniu naszych klientów prowadzimy spory z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz udzielnej przez producenta gwarancji jakości. Sporządzimy oświadczenie o obniżeniu ceny, pismo informujące o odstąpieniu od zawartej umowy. Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym w sprawach rękojmi oraz gwarancji, w tym sporach z tytułu wadliwego wykonania usług, zakupu samochodu z wadami.

ODWOŁANIE DAROWIZNY

Reprezentujemy strony w postępowaniach cywilnych dotyczących odwołania darowizny w sytuacji dopuszczenia się przez obdarowanego wobec darczyńcy rażącej niewdzięczności, pogorszenia sytuacji majątkowej darczyńcy.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Reprezentujemy wierzycieli, dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Występujemy do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Sporządzimy:

  • wniosek o wszczęcie egzekucji
  • skargę na czynności komornika
  • pozew przeciwegzekucyjny - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - klauzula wykonalności na następców prawnych - małżonka, wspólników spółek osobowych.

Pismo procesowe

Doświadczony adwokat napisze pozew w sprawie cywilnej, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną. Powiemy jaka jest opłata w sprawie pozwu o zapłatę. Uczestniczymy w mediacjach, postępowaniach polubownych.