Adwokat Rzeszów – Kancelaria Adwokacka

Oferujemy profesjonalne usługi prawne - reprezentowanie w postępowaniu, porady prawne

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne adwokat Rzeszów

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje stosunki prawne w rodzinie, określa zasady dotyczące zawierania małżeństw, stosunki majątkowe między małżonkami, zasady pokrewieństwa i powinowactwa. Nasza kancelaria prowadzi sprawy rodzinne, w tym o podział majątku wspólnego, dotyczące adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to umowa między małżonkami, mocą której każda ze stron posiada odrębny majątek, którym może dowolnie dysponować. Można ustanowić ją dobrowolnie w formie aktu notarialnego lub przymusowo, w skutek decyzji sądu. Prowadzimy postępowania o rozdzielność majątkową między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) – umowa o rozdzielność majątkową. W razie uzasadnionych przyczyń reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym o ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze orzeczenia sądowego.

Podział majątku wspólnego

Zajmujemy się sprawami o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej lub po orzeczeniu rozdzielności majątkowej przez sąd w trakcie procesu sądowego. Podział majątku wspólnego małżonków można przeprowadzić na dwa sposoby. Sąd może podzielić majątek wspólny, jeżeli jedna ze stron zgłosi stosowny wniosek w sądzie. Oprócz sądowego podziału majątku wspólnego, strony mają możliwość przeprowadzenia podziału majątku w drodze umowy przed notariuszem.

Władza rodzicielska

Adwokat od spraw rodzinnych udzieli pomocy prawnej, będzie reprezentował w postępowaniu z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy sprawy o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym na władzę rodzicielską rodziców względem dziecka składa się zespół praw i obowiązków rodziców podczas wykonywania pieczy nad osobą małoletnią oraz jej majątkiem. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Z chwila urodzenia się dziecka oboje rodzice posiadają pełną władzę rodzicielską. W momencie, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość władza rodzicielska rodziców wygasa z mocy samego prawa. Może ona ustać z innych przyczyn wcześniej, np.: w przypadku śmierci rodzica, utrata pełnej zdolności do czynności prawnych, zaprzeczenie ojcostwa.

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W razie utrudniania kontaktów adwokaci reprezentują klientów w sprawach uregulowania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Sporządzimy wniosek o uregulowanie i zabezpieczenie kontaktów.

Opieka i kuratela

Poprowadzimy sprawy rodzinne o przyznanie opieki, zwolnienie opiekuna prawnego z obowiązku opieki, o wydanie zezwolenia w kwestiach dotyczących majątku małoletniego. Reprezentujemy strony w postępowaniu o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, osoby ubezwłasnowolnionej oraz niepełnosprawnej.

Ubezwłasnowolnienie

Prawnik od sprawa rodzinnych pomoże w postępowaniu sądowym o ubezwłasnowolnienie pełne lub częściowe, o powołanie opiekuna prawnego, kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Unieważnienie małżeństwa

Prowadzimy sprawy o unieważnienie małżeństwa w razie wystąpienia przeszkód małżeńskich, takich jak wiek, choroba psychiczna, bigamia, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie.

Reprezentowanie w sprawach rodzinach

Reprezentujemy strony w procesie o wydanie orzeczenia zastępczego, o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Prowadzi sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przysposobienie – adopcja dziecka, uznanie i wykonanie wyroków zagranicznych, uprowadzenie dziecka za granicę. Wyjaśnimy jakie są prawa dziecka, kiedy przysługują świadczenia rodzicielskie. Jeżeli masz pytania z przyjemnością udzielimy fachowej porady prawnej.

Przewiń na górę