Prawo ubezpieczeń społecznych

Odwołanie od decyzji ZUS

Sprawy ZUS

Tworzą system ustawowych gwarancji i świadczeń na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń – śmierć, choroba, starość. Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W sporach reprezentujemy zarówno ubezpieczonych, jak i ubezpieczających.

Odwołanie od decyzji organów emerytalno-rentowych – ZUS, KRUS, ZER, WBE

Sporządzimy odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego, Biura Emerytalnego Służby Więziennej w sprawie emerytury, renty, odmowy prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, podważenia podlegania ubezpieczeniom,  zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Reprezentujemy funkcjonariuszy służb mundurowych – żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej w każdej sprawie przeciwko organom emerytalno – rentowym. Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych. Napiszemy odwołanie od decyzji lekarza orzecznika.

Jednorazowe odszkodowanie

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową, może domagać się jednorazowego odszkodowania, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Sporządzimy sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS. Będziemy reprezentować Twoje interesy, aby odszkodowanie było w prawidłowej wysokości.

Emerytura i renta

Prowadzimy sprawy rent i emerytur, świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ubezpieczenie chorobowe

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmują zasiłek:

 • chorobowy
 • wyrównawczy
 • macierzyński
 • opiekuńczy
 • wychowawczy
 • świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczenie wypadkowe

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa
 • renta rodzinna
 • dodatek pielęgnacyjny
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Porady prawne

W kancelarii uzyskasz poradę prawną w zakresie zasadności obniżenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wyliczenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Podpowiemy jak wykazywać posiadane uprawnienia pracownicze. Pomożemy ustalić, czy nabyłaś/nabyłeś prawo do świadczeń emerytalnych, rentowych, co powinieneś zrobić, aby stosowne świadczenie uzyskać. Adwokat wyjaśni czy ze względu na wykonywaną pracę w warunkach szkodliwych kwalifikujesz się na wcześniejszą emeryturę. Poinformujemy o obowiązującym stanie prawnym, pomożemy sporządzić wniosek o należne świadczenie.

Reprezentacja stron

Reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.Nasi adwokaci będą popierać Twoje odwołanie od decyzji ZUS, apelację, skargę kasacyjną.

Przewiń na górę