Prawo imigracyjne

Sprawy imigracyjne

Sprawy cudzoziemców

Prawo imigracyjne (cudzoziemców) – zespół norm prawnych określających zasady pobytu czasowego i stałego cudzoziemców w Polsce. Zespół adwokacki prowadzi sprawy z zakresu prawa imigracyjnego. Pomagamy cudzoziemcom w legalizacji pobytu w Polsce.

Karta Polaka

Adwokaci kancelarii zapewniają pomoc prawną w zakresie uzyskania Karty Polaka.

Karta pobytu

Służymy pomocą cudzoziemcom w sprawach uzyskania dokumentów, takich jak:

  • karta stałego pobytu
  • karta pobytu czasowego
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  • zezwolenia na pobyt stały

Prawnicy składają wnioski i reprezentują strony w postępowaniu o uzyskanie statutu rezydenta długoterminowego RP, w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Pobyt czasowy

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Jest ono wydawane maksymalnie na 3 lata. Wydane zezwolenie nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca planującego pobyt czasowy w Polsce połączony z zatrudnieniem.

Pobyt stały

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemców posiadający polskie pochodzenie, małżonka polskiego obywatela, małoletnich dzieci polskiego obywatela, posiadaczy ważnej karty Polaka. O uzyskanie zezwolenia mogą się starać małoletnie dzieci cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP.

Pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Cudzoziemiec musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Prawnicy kancelarii pomogą sporządzić skargę, reprezentują interesy cudzoziemców w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Wiza

Adwokat wyjaśni jakie są zasady i tok postępowania w sprawie uzyskania wizy do Kanady, wizy do USA.

Pomożemy przygotować zaproszenie dla cudzoziemca, sporządzimy wniosek o udzielenie stosownego zezwolenia. Udzielimy informacji na czym polega pobyt tolerowany.