Prawo imigracyjne

Sprawy imigracyjne

Sprawy cudzoziemców

Prawo imigracyjne (cudzoziemców) – zespół norm prawnych określających zasady pobytu czasowego i stałego cudzoziemców w Polsce. Zespół adwokacki prowadzi sprawy z zakresu prawa imigracyjnego. Pomagamy cudzoziemcom w legalizacji pobytu w Polsce.

Karta pobytu

Służymy pomocą cudzoziemcom w sprawach uzyskania dokumentów, takich jak:

  • karta pobytu czasowego – zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – tzw. zezwolenie jednolite, zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu prowadzenia badań naukowych – mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca, dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieska karta), w celu kształcenia się na studiach, ze względu na pracę sezonową
  • karta stałego pobytu – zezwolenia na pobyt stały, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Prawnicy składają wnioski i reprezentują strony w postępowaniu o uzyskanie statutu rezydenta długoterminowego RP, w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Pobyt czasowy

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Jest ono wydawane maksymalnie na 3 lata. Wydane zezwolenie nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Pobyt czasowy i praca

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca planującego pobyt czasowy w Polsce połączony z zatrudnieniem.

Pobyt stały

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemców posiadający polskie pochodzenie, małżonka polskiego obywatela, małoletnich dzieci polskiego obywatela, posiadaczy ważnej karty Polaka. O uzyskanie zezwolenia mogą się starać małoletnie dzieci cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP.

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Cudzoziemiec musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Deportacja – zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Prawnicy kancelarii pomogą sporządzić skargę, reprezentują interesy cudzoziemców w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Wiza

Adwokat wyjaśni jakie są zasady i tok postępowania w sprawie uzyskania wizy krajowej, Schengen. Pomożemy przygotować zaproszenie dla cudzoziemca, sporządzimy wniosek o udzielenie stosownego zezwolenia. Udzielimy informacji na czym polega pobyt tolerowany.

Karta Polaka

Adwokaci kancelarii zapewniają pomoc prawną w zakresie uzyskania Karty Polaka.

Przewiń na górę