Prawo nieruchomości

Sprawy nieruchomości

Sprawy nieruchomości

Prawo nieruchomości jest działem prawa cywilnego. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa nieruchomości. Doradzamy klientom, sporządzamy pisemne ekspertyzy dotyczące stanu prawnego nieruchomości, reprezentujemy w procesach sądowych.

Audyt nieruchomości

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje analizę i badanie stanu prawnego nieruchomości – weryfikacja uprawnień, obciążeń, oznaczeń nieruchomości. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Własność

Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony własności i posiadania:

 • roszczenia windykacyjne o wydanie nieruchomości
 • roszczenia negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie do stanu pierwotnego
 • roszczenia posesoryjne – o przywrócenie naruszonego posiadania

Adwokat wyjaśni kto jest posiadaczem samoistnym, kim jest posiadacz zależny, jakie mają prawa i obowiązki.

Użytkowanie wieczyste

Prowadzimy sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyjaśnimy jaka jest różnica między użytkowaniem wieczystym a własnością.

Ograniczone prawa rzeczowe

Kodeks cywilny do ograniczonych praw rzeczowych zalicza:

 • użytkowanie
 • służebność
 • zastaw
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • hipoteka

Służebności

Prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności gruntowych, osobistych. Składamy wnioski o  zniesienie i stwierdzenie wygaśnięcia służebności. Pomożemy załatwić formalności z ustanowieniem:

 • służebność drogi koniecznej
 • służebność przejazdu, przechodu i przegonu
 • służebność mieszkania

Skuteczny prawnik poprowadzi sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności.

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego polegającą na nabyciu prawa własności wskutek upływu czasu. Przedmiotem zasiedzenia mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome, użytkowanie wieczyste, służebności.

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenia nieruchomości wymaga upływu dwudziestu lat dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze i trzydziestu lat dla posiadacza w złej wierze od momentu objęcia rzeczy w posiadanie.

Zasiedzenie służebności

Zasiedzenie służebności – drogi koniecznej – może nastąpić wtedy, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Uwłaszczenie

Uwłaszczenie jest sposobem uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Dotyczy ono posiadaczy nieruchomości, którzy nabyli działki bez zachowania prawem przewidzianej formy, np. bez zachowania formy aktu notarialnego. Posiadacz nieruchomości musi wykazać, że działka była w jego władaniu przez okres pięciu lat od dnia wejście w życie ustawy i wchodziła w skład gospodarstwa rolnego. Następuje ono na podstawie orzeczenia sądu w formie postanowienia.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze postanowienia sądu. Każdy ze współwłaścicieli rzeczy wspólnej może wystąpić o zniesienie współwłasności.

Umowy dotyczące nieruchomości

Adwokat będzie reprezentował interesy podczas negocjacji warunków umowy, sporządzi opinie prawną do umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych. Dla naszych klientów prowadzimy sprawy zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe, inną infrastrukturę.

Przewiń na górę