Adwokat Rzeszów – Kancelaria Adwokacka

Oferujemy profesjonalne usługi prawne - reprezentowanie w postępowaniu, porady prawne

Sprawy karne

Sprawy karne Rzeszów

Prawo karne Rzeszów

Prawo karne zawiera przepisy prawne, które określają zasady odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony – zbrodnie, występki, wykroczenia. Nasza kancelaria adwokacka broni podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu w prokuraturze oraz postępowaniu sądowym.

Obrona oskarżonych i podejrzanych

Adwokat w sprawach karnych będzie reprezentował Twoje interesy i prawa na każdym etapie postępowania. Czym zajmuje się nasza kancelaria? Zajmujemy się obroną podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przed Policję, Służbę Celno-Skarbową oraz Prokuraturę. Występujemy jako obrońca oskarżonego przed sądem w procesie karnym oraz reprezentujemy obwinionego w sprawie o wykroczenie. Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania ( ENA ) oraz pomagamy uzyskać list żelazny dla klientów przebywających za granicą w celu odpowiadania z wolnej stopy. Reprezentujemy nieletnich postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pomożemy uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i bezprawne pozbawienie wolności.

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba popełniła przestępstwo Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną. Może to zrobić tylko, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo. Dodatkowo musi zachodzić obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. W sprawie bezprawnych zatrzymań sporządzamy środki odwoławcze – zażalenie.

Kodeks postępowania karnego określa zasady stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych oraz warunki jego uchylenia. Nasza kancelaria podejmuje działania w celu uchylenia, zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych, takich jak areszt tymczasowy, dozór policji, zakaz opuszczania kraju.

Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych. Prowadzimy sprawy o zniesławienie, pomówienie, groźby karalne. Dochodzimy zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przestępstwem. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne – takie jak życie, zdrowie, mienie lub cześć – zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Dobry adwokat od spraw karnych sporządzi prywatny i subsydiarny akt oskarżenia oraz pozew adhezyjny.

Skazany – postępowanie wykonawcze

Nasi prawnicy prowadzą sprawy osób skazanych prawomocnymi wyrokami, w tym o:

 • odroczenie i zawieszenie wykonania kary
 • przerwę w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • zamianę kary grzywny na karę pozbawienia wolności
 • blokada antyalkoholowa
 • skrócenie obowiązywania środków karnych
 • uchylenie środków zabezpieczających
 • dozór elektroniczny
 • wyrok łączny
 • prośba o ułaskawienie

Apelacja i zażalenie w sprawie karnej

Adwokat sporządzi każde pismo procesowe w sprawie karnej, w tym:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • wniosek dowodowy
 • sprzeciw od wyroku nakazowego
 • apelację
 • zażalenie
 • skarga o wznowienie postępowania
 • kasację

Adwokat od spraw karnych

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie prawa karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą każde orzeczenie karne. Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w trakcie negocjacji z prokuraturą – uzgodnienie warunków dobrowolnego poddania karze. Udzielimy porady prawnej, gdzie i jak uzyskać informacje o osobie – zapytanie o niekaralności, jakie są skutki działania w ramach recydywy. Nasze usługi prawne obejmują m.in. przestępstwa przeciwko mieniu ( kradzież, oszustwo, rozbój, paserstwo ), narkotykowe, dotyczące cyberprzestępczości, naruszenia nietykalności cielesnej. Oferujemy pomoc w sprawach wypadków drogowych oraz czynów związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

Przewiń na górę