Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

jak napisać wniosek o odrzucenie spadku

Co musi zawierać wniosek o odrzucenie spadku?

Co do zasady wniosek, chociaż wg prawa jest to oświadczenie składane przez spadkobiercę powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia oświadczenia
  • oznaczenie sądu, do którego oświadczenie jest kierowane
  • imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania
  • tytuł powołania do spadku
  • treść złożonego oświadczenia

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. Należy również dodać, że w oświadczeniu powinny zostać również uwzględnione wszystkie osoby z kręgu osób należących do spadkobierców ustawowych. Ponadto należy także wymienić wszystkie testamenty spadkodawcy, chociażby ten, kto składa oświadczenie uważał je za nieważne, dane dotyczące treści i miejsca przechowywania tych testamentów.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby odrzucić spadek, oświadczenie należy złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby odrzucającej spadek. Oświadczenie jest co do zasady nieodwołalne. Jeżeli jednak oświadczenie o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli.

Czy wniosek podlega opłacie?

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oświadczenie o odrzuceniu spadku objęte jest opłatą sądową w kwocie 100 zł.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jest to termin zawity, z upływem którego wygasa uprawnienie do odrzucenia spadku.

Pobierz wzór wniosku o odrzuceniu spadku

Darmowy wzór wniosku o odrzuceniu spadku.

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?
Przewiń na górę