CO TO JEST WYPADEK DROGOWY?

Wypadek drogowy - zdarzenie w ruchu drogowym, np. zderzenie pojazdów, kolizja drogowa, stłuczka, potrącenie pieszego, rowerzysty. Powoduje dotkliwe skutki prawne, zarówno karne, jak i cywilne.

Wypadki drogowe - adwokat Rzeszów

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny - zdarzenie drogowe polegające na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskutek którego inna osoba doznała naruszenia czynności ciała, rozstroju zdrowia na czas trwający dłużej niż 7 dni.

Na czym polega naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym może być spowodowane umyślnie lub nieumyślnie – niezastosowanie się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, przekroczenie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda na czerwonym świetle, wyprzedzanie po linii ciągłej, jazda pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

Kiedy zachodzi uszczerbek na zdrowiu osoby wskutek wypadku drogowego?

O wypadku drogowym możemy mówić wtedy, gdy w jego wyniku inna osoba doznała naruszenia czynności ciała, rozstroju zdrowia o okresie trwającym dłużej niż 7 dni. W tym zakresie miarodajna będzie opinia wydana przez biegłego lekarza, który ustala rozmiar uszczerbku oraz czas jego trwania.

JAKIE SĄ SKUTKI PRAWNE SPOWODOWANIA WYPADKU DROGOWEGO?

Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli skutkiem zdarzenia drogowego jest śmierć człowieka lub ciężkie obrażenia ciała, wtedy sprawcy grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Wypadki drogowe - jaka grozi kara?

Co grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, ucieczka z miejsca zdarzenia?

Jeżeli sprawca wypadku drogowego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego, zbiegł z miejsca zdarzenia sąd orzeka wobec takiej osoby karę w wysokości od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.

Kiedy i czy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

W przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów - od roku do lat 15.

CO GROZI ZA SPOWODOWANIE KOLIZJI DROGOWEJ?

Spowodowanie kolizji drogowej powoduje odpowiedzialność karną. Sąd może orzec karę grzywny, przy czym popełnienie wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie kolizji drogowej powoduje odpowiedzialność karną. Sąd może orzec karę grzywny,  przy czym popełnienie wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja drogowa ma miejsce w przypadku nie zachowania na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu należytej ostrożności skutkiem czego jest wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ODSZKODOWANIE ZA SPOWODOWANIE WYPADKU

Poszkodowany wskutek zdarzenia drogowego może dochodzić roszczenia o odszkodowanie za wypadek w przypadku szkód osobowych i materialnych oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy. W tej sytuacji niezmiernie ważne jest uzyskanie wyroku karnego uznającego winę sprawcy. Wyrok karny skazujący powoduje skutki w zakresie roszczeń cywilnych. Wyrok karny wiąże sąd cywilny, a nadto roszczenia odszkodowawcze dopiero po wielu latach od zdarzenia ulegają przedawnianiu. W aktualnym stanie prawny okres przedawnienia takich roszczeń wynosi 20 lat.

Wypadki drogowe - odszkodowanie zadośćuczynienie

Do kogo wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie?

Roszczenie o finansową rekompensatę możesz skierować bezpośrednio wobec Towarzystwa ubezpieczeniowego, w który sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę OC – czyli obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane w związku z ruchem tych pojazdów. W obecnym stanie prawnym praktycznie zawsze masz możliwość uzyskania należnej rekompensaty.

Co w sytuacji, gdy sprawca wypadku jest nieznany lub nie posiada wykupionego ubezpieczenia OC?

W takiej sytuacji możesz dochodzić roszczeń wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który wypłaca odszkodowania i należne świadczenia  z tytułu OC, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia - szkody osobowe, w mieniu lub nie został zidentyfikowany - szkody osobowe.

Co robić, gdy sprawcą był obcokrajowiec?

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów zarejestrowanych za granicą na terytorium Polski odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

Kto może wystąpić o rekompensatę?

Członkowie rodziny osoby zmarłej, tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia?

Na wysokość odszkodowania składa się:

-koszty leczenia ( koszty dojazdu do placówki leczniczej, koszty zakupu leków )

-koszty przygotowania do innego zawodu

Co to jest zadośćuczynienie?

Forma rekompensaty za krzywdę spowodowaną wypadkiem drogowym, która odnosi się do cierpień fizycznych i psychicznych z powodu doznanego urazu.

Adwokat Wiktor Gamracki

Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego, kolizji, stłuczki? Jakie są skutki prawne?