Sprawy egzekucyjne

sprawy egzekucyjne

Sprawy komornicze

Postępowanie egzekucyjne obejmuje czynności stron oraz organów egzekucyjnych, których celem jest zaspokojenia wierzyciela. Podejmowane są one w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym.

Kancelaria adwokacka reprezentuje zarówno wierzycieli jaki i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przed komornikiem. Pomagamy w egzekucjach prowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych – sądowych, jaki i administracyjnych – zakresie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Prowadzimy egzekucje z wynagrodzenia za pracę, ruchomości, nieruchomości, rachunku bankowego, innych wierzytelności, przedsiębiorstwa.

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy komornicze. Reprezentujemy dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonych przez komornika. Sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, o zawieszenie oraz umorzenie egzekucji, skargi na czynności komornika, zażalenia. W przypadku bezzasadnej egzekucji sporządzimy pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – powództwo przeciwegzekucyjne.

Tytuł egzekucyjny

Zgodnie z kodeksem tytułem egzekucyjnym są prawomocne orzeczenia sądu – np. wyrok, nakaz zapłaty, orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu – np. wyrok zaoczny, ugoda zawarta przed sądem. Tytułem egzekucyjnym jest również prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu.

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest nadawana przez sąd na wniosek wierzyciela w postępowaniu klauzulowym. Składamy wnioski o nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym. Występujemy o nadanie klauzuli wykonalności na następców prawnych – małżonka, zstępnych, wspólników spółek osobowych.

Tytuł wykonawczy

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Powstaje on po uprzednim wystąpieniu wierzyciela o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. Dopiero po jego uzyskaniu, sprawa może trafić do komornika.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest sformalizowanym pismem procesowym będącym podstawą czynności komorniczych – zajęcia ruchomości, nieruchomości.

Skarga na czynności komornika

W przypadku podjęcia przez komornika wadliwych czynności prawnych skutkujących naruszeniem prawa dłużnika, wierzyciela lub innych osób przysługuje skarga na czynności komornika.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W myśl Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucja świadczeń niepieniężnych może być przeprowadzona poprzez:

  • odebranie przedmiotu świadczenia od dłużnika i wydanie go wierzycielowi;
  • spełnienie świadczenia przez wierzyciela lub osobę trzecią na koszt dłużnika;
  • zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z zamianą na areszt.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne jest formą obrony dłużnika przed prowadzoną egzekucją komorniczą, gdy prowadzone postępowanie narusza jego prawa.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie egzekucyjnej? Zadzwoń do nas i umów się na konsultację prawną.

Sprawy egzekucyjne
Przewiń na górę