Prawo autorskie

prawo autorskie

Ochrona prawa autorskiego

Prawo autorskie tworzy zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej. Przyznaje ono twórcy utworu – artystycznego, literackiego, dramatycznego lub muzycznego – nieograniczone w czasie prawa osobiste związane z utworem oraz ograniczoną w czasie wyłączność korzystania z danego utworu. Prawo autorskie obejmuje prawa majątkowe i osobiste.

Usługi kancelarii

 • Doradztwo prawne, opracowywanie i przygotowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej prawa autorskiego w przedmiocie ochrony wizerunku, korzystania z wizerunku – umowy, oświadczenia, klauzule.
 • Sporządzanie opinii na temat naruszeń prawa autorskiego, m.in. w prasie, telewizji, radiu, internecie.
 • Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i pozasądowych z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku.
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów:
  • przenoszących autorskie prawa majątkowe – utwory tekstowe, graficzne, muzyczne, fotograficzne, plastyczne, audiowizualne
  • licencyjnych i sublicencyjnych

Własność przemysłowa

 • Kompleksowa pomoc prawna przy rejestrowaniu i uzyskiwaniu praw ochronnych do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych.
 • Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych. Reprezentowanie Klienta przed organami rejestracyjnymi.
 • Zastępstwo procesowe oraz prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych z tytułu:
  • naruszenia patentów
  • praw ochronnych na wzory użytkowe
  • praw ochronnych na znaki towarowe
  • praw z rejestracji wzorów przemysłowych
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności przemysłowej:
  • umowy o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, patentu, wzoru użytkowego
  • umowy licencyjnych na używanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych
Prawo autorskie
Przewiń na górę