Sprawy administracyjne

sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne to wszechstronna dziedzina, którą regulują różne akty prawne. Prawo administracyjne – zespół norm prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Reprezentujemy klientów w sprawach administracyjnych. Adwokaci kancelarii reprezentują strony w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej i samorządowej.  Reprezentujemy klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. Zastępujemy strony w postępowaniach przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi. Doświadczony adwokat poprowadzi postępowanie z zakresu ustawy ordynacja podatkowa.

Prawo administracyjne – odwołanie od decyzji

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych w sprawach administracyjnych, takich jak:

  • odwołanie od decyzji administracyjnej – odwołanie do SKO, organu nadrzędnego, wyższego stopnia
  • zażalenie na postanowienie administracyjne
  • skarga do WSA
  • wniosek – o sprostowanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Jakie sprawy administracyjne prowadzimy?

Prawnicy kancelarii prawnej prowadzą sprawy dotyczące uzyskiwania:

  • koncesji na prowadzenie określonej działalności gospodarczej
  • zezwoleń na wykonywanie oznaczonej działalności gospodarczej
  • licencji na korzystanie z produktu firmowego, znaku towarowego, patentu

Sprawy administracyjne Rzeszów

Reprezentujemy klientów w sprawach administracyjnych związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego. Prawnicy kancelarii prowadzą sprawy o rozgraniczenie, z zakresu prawa wodnego – o uregulowanie stosunków wodnych,  z zakresu prawa ochrony środowiska. Na zlecenie naszych klientów sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, postępowania egzekucyjnego w administracji. Reprezentujemy klientów w postępowaniu w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dobry adwokat doradzi w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz pomoże uzyskać należne odszkodowanie. W przypadku zaniżonych odszkodowań prowadzimy sprawy sądowe.

Sprawy administracyjne
Przewiń na górę