Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne są uregulowane w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Ustawa reguluje zasady zawierania odpłatnych umów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Doradzamy i obsługujemy, zarówno wykonawców, jaki i zamawiających. Oferowana pomoc prawna dotyczy wszystkich etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przygotowanie oferty

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się:

  • przygotowywaniem oraz opracowaniem dokumentacji przetargowej
  • doradztwo prawne w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne
  • doradztwo prawne przy zawieraniu i wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami ( umowa konsorcjum ), innymi partnerami biznesowymi

Postępowanie odwoławcze

Na zlecenie klientów wydajemy opinie prawne w zakresie zasadności odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg. Prowadzimy spory arbitrażowe i sądowe. Sporządzamy środki zaskarżenia – odwołania, skargi. Reprezentujemy klientów podczas posiedzeń, rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem.

Unieważnienie przetargu

Prowadzimy postępowania w sprawie unieważnienia przetargu, sporządzimy protest i będziemy reprezentować firmę w postępowaniu protestacyjnym.

Dla zamawiających oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji przetargowej
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ )
  • opracowanie istotnych postanowień umowy

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące prawa zamówień publicznych, na które nie znalazłeś odpowiedzi na stronie kancelarii adwokackiej, to skontaktuj się z nami. Adwokaci kancelarii udzielą niezbędnej porady prawnej oraz stosownych wyjaśnień.

Zamówienia publiczne
Przewiń na górę