Obsługa prawna firm

obsługa prawna firm

Doradztwo dla firm

Obsługa prawna firm dotyczy spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, spółdzielni, instytucji, podmiotów indywidualnych. Zapewniamy w tym zakresie kompleksowe usługi.

Obsługa prawna spółek

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie oferuje kompleksowe usługi dla przedsiębiorców. Nasi adwokaci zapewniają stałą oraz doraźną obsługę prawną w ramach której wchodzą zakładanie firm, spółek, stowarzyszeń, fundacji. Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej spółki – umowa spółki, akt założycielski, statut regulaminy, uchwały. Przygotujemy pełną dokumentację spółki i będziemy reprezentować zarząd spółki w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Niezależnie od powyższych usług na zlecenie klientów wykonujemy czynności due diligence – analiza sytuacji prawnej spółki, w tym umów spółki, aktów założycielskich, umów handlowych, dokumentacji podatkowej. Prowadzimy obsługę prawną organów kolegialnych spółki – posiedzenia zarządu, walne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Sporządzamy stosowne wnioski, protokoły, uchwały. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy – projekty uchwał,  protokoły.

Nasi adwokaci zajmują się bieżącym doradztwem prawnym dla organów statutowych spółek – sporządzanie uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych. Sporządzamy środki odwoławcze – zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Opiniowanie umów

Kancelaria przygotowuje, opiniuje umowy gospodarcze, cywilne, kontrakty handlowe. Na zlecenie klientów prowadzimy  negocjacje oraz uzgodnienia umów gospodarczych – badanie zgodności klauzul umownych z przepisami obowiązującego prawa, ocena ewentualnego ryzyka gospodarczego.

Nasza oferta

  1. Sporządzaniem opinii prawnych, ekspertyz
  2. Prowadzeniem rokowań, negocjacji i mediacji
  3. Prowadzimy przekształcenia podmiotów gospodarczych – łączenie, podział, przejęcie  – opracowanie niezbędnej dokumentacji
  4. Wydawanie opinii prawnych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
  5. Ochrona danych osobowych – wnioski rejestracyjne do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bieżąca aktualizacja danych
  6. Prowadzenie spraw pracowniczych – umowy o pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  7. Pomocą w tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw  firm
  8. Prowadzenie spraw sądowych dotyczących wykonania zawieranych umów
  9. Windykacja należności – pozasądowe wezwania do zapłaty, prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych
  10. Postępowania sanacyjne, upadłościowe i naprawcze – wnioski, opracowanie programów naprawczych
Obsługa prawna firm
Przewiń na górę