Księgi wieczyste

księgi wieczyste

Sprawy wieczystoksięgowe

Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości gruntowych i lokalowych. Księgi wieczyste ujawniają stan prawny nieruchomości. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece określa zasady prowadzenia elektronicznej księgi wieczystej. Prowadzimy sprawy wieczystoksięgowe.

Postępowanie wieczystoksięgowe

Kancelaria adwokacka zapewnia:

 • porady prawne
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami wieczystoksięgowymi
 • pomoc prawną przed urzędami gminy, geodezji, architektury

Adwokaci kancelarii prowadzą sprawy o:

 • założenie księgi wieczystej
 • dokonanie wpisu w księdze wieczystej
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ( art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece )
 • wykreślenie wpisu w księdze wieczystej

Przygotujemy każde pismo procesowe w sprawie wieczystoksięgowej:

 • wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • pozew o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Wyjaśnimy jakie skutki prawne wywołuje wpisanie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy i kogo chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Udzielimy porady ile kosztuje wpis do kw, co to jest zbiór dokumentów, lwh, co oznacza pierwszeństwo praw wpisanych. Podpowiemy jak przeprowadzić wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wykonamy audyt prawny – badanie stanu prawnego nieruchomości.

Jakie prawa ujawnia księga wieczysta?

W księgach wieczystych podlegają ujawnieniu:

 • własność
 • użytkowanie wieczyste
 • ograniczone prawa rzeczowe – użytkowaniesłużebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka
 • prawa osobiste i roszczenia

Jakie roszczenia wpisuje się do kw?

W dziale III księgi wieczystej podlegają wpisowi prawa i roszczenia:

 • najem, dzierżawa
 • prawo odkupu, pierwokupu
 • dożywocie
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu, sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli i wieczystych użytkowników
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności

Elektroniczne księgi wieczyste

Od 2010 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości księgi wieczyste są dostępne w elektronicznej formie. Na stronie ministerstwa znajduje się przeglądarka ksiąg wieczystych, która po wpisaniu nr księgi wieczystej pozwala na jej przeglądanie i sporządzanie elektronicznych odpisów. Formularz wniosku o założenie księgi wieczystej wraz z  załącznikami dostępny jest w wydziałach wieczystoksięgowych sądów rejonowych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wiąże się z obowiązkiem dokonania wpisu nowego właściciela w kw. Umowy dotyczące zbywania oraz obciążania nieruchomości sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

Księgi wieczyste
Przewiń na górę