CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK ROZWODOWY?

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym określonym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Sporządzając wniosek rozwodowy musisz oznaczyć strony postępowania, tj. podać dane powoda - imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego - imię, nazwisko i adres zamieszkania. Pozew rozwodowy zawiera zasadniczo dwie części - wstęp i uzasadnienie.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Co zawiera wstęp w pozwie rozwodowym?

W tym miejscu określasz swoje roszczenia, czyli określasz o co wnosisz. Przykładowo:

  1. wnoszę o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, przy czym wskazujesz czy wnosisz o ustalenie winy czy nie,
  2. wnoszę o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania - możesz wskazać, iż nie żądasz orzekania o mieszkaniu stron lub orzeczenia eksmisji pozwanego.

Sytuacja dzieci w sprawie rozwodowej

Jeśli posiadasz małoletnie dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to w petitum muszą być zawarte żądania, które ich dotyczą, np: powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów, uregulowanie kontaktów.

Dodatkowe wnioski:

  1. jeżeli nie masz środków finansowych na uiszczenie opłaty od pozwu - wnosisz o zwolnienie od kosztów sądowych,
  2. jeżeli chcesz zabezpieczyć potrzeby dzieci w trakcie trwania procesu o rozwód - żądasz wydania postanowienia zabezpieczającego,
  3. trudny charakter sprawy może uzasadniać przyznanie pełnomocnika z urzędu,
  4. o przeprowadzenie określonych dowodów.

Który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej?

Pozew składasz w sądzie okręgowym według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

JAK NAPISAĆ UZASADNIENIE POZWU ROZWODOWEGO?

Pisząc uzasadnienie wyjaśniasz jakie są powody złożenia pozwu rozwodowego. W tym miejscu określasz dowody, które zmierzają do wykazania Twoich twierdzeń.

Co powinno zawierać uzasadnienie?

W uzasadnieniu podajesz kiedy został zwarty związek małżeński. W dalszej części uzasadniasz dlaczego i kiedy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Podkreślić należy, iż przyczyną oddalenia powództwa może być krótki staż w małżeństwie.

Jeżeli chcesz, aby sąd ustalił winę rozkładu pożycia małżeńskiego pozwanej, pozwanego należy określić przyczyny zawinienia. Może to być na przykład zdrada, opuszczenie w potrzebie, przemoc w rodzinie. Winę możesz wykazać wyrokiem karnym skazującym w sprawie o znęcanie się fizyczne i psychiczne.

jak napisać pozew rozwodowy alimenty na dzieciCzy sąd może zaniechać orzekania o alimentach?

Jeśli posiadasz małoletnie dzieci sąd obligatoryjnie będzie orzekał o wysokości alimentów. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe wykazanie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, ich wyliczenie kwotowe. Dodatkowo trzeba uzasadnić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej.

POROZUMIENIE W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Drugim obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego jest władza rodzicielska. Strony w sprawie rozwodowej mogą przedstawić porozumienie, które będzie określało zasady wykonywania władzy rodzicielskiej i regulowało kontakty z dzieckiem. Brak porozumienia może spowodować, iż wykonywanie władzy rodzicielskiej zostanie powierzone jednemu z rodziców, a władza rodzicielska drugiego będzie ograniczona.

Jak napisać pozew rozwodowy - władza rodzicielska i kontakty??

jak napisać pozew rozwodowy wspólne mieszkanieWspólne mieszkanie

Kolejnym obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego dotyczy wspólnego mieszkania. Strony postępowania mogą wnosić o nie orzekanie o sposobie korzystania z mieszkania.  Ma to miejsce w sytuacji, gdy strony mieszkają osobno albo zgodnie ustaliły zasady i sposób korzystania z mieszkania. W przypadku rażącego nagannego postępowania jednego z małżonków można żądać eksmisji współmałżonka.

CO DOŁĄCZYĆ DO POZWU?

Jakie dokumenty, dowody dołączyć do pozwu? Co może być załacznikiem?

Sporządzając pozew rozwodowy dołączasz aktualne odpisy aktów stanu cywilnego - skrócony akt małżeństwa, skrócone akty urodzenia małoletnich dzieci. Pozew w sądzie należy złożyć w dwóch egzemplarzach.  Dodatkowo musisz zapłacić w kasie sądu lub wpłacając na rachunek bankowy sądu opłatę sądową w sprawie w wysokości 600,00 złotych.

Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję o rozwodzie upewnij się czy Twoje racje w sprawie są słuszne.  Możesz skorzystać z porady prawnej adwokata, który wyjaśni zawiłości prawne, pomoże podjąć słuszną decyzję. Mając jednak na uwadze, iż każda sprawa jest inna przedmiotowy wpis nie stanowi porady prawnej w zakresie pisania pozwu rozwodowego.

WZÓR POZWU ROZWODOWEGO

Czy szablon pozwu z internetu będzie dobrym rozwiązaniem?

Poniżej podaję przykładowy wzór pozwu o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i zabezpieczenie powództwa.

Adwokat Wiktor Gamracki

Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Jak napisać pozew rozwodowy?