Władza rodzicielska

władza rodzicielska

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Na czym polega ustalenie władzy rodzicielskiej? Komu sąd przyzna, a komu ograniczy? Czy jest możliwe zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, kiedy i na jakich warunkach? Co to jest naprzemienna władza rodzicielska?

Czym jest i komu przysługuje władza rodzicielska

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym na władzę rodzicielską rodziców względem dziecka składa się zespół praw i obowiązków rodziców podczas wykonywania pieczy nad osobą małoletnią oraz jej majątkiem. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Z chwila urodzenia się dziecka oboje rodzice posiadają pełną władzę rodzicielską. W momencie, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość władza rodzicielska rodziców wygasa z mocy samego prawa. Może ona ustać z innych przyczyn wcześniej, np.: w przypadku śmierci rodzica, utrata pełnej zdolności do czynności prawnych, zaprzeczenie ojcostwa.

Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice są obowiązani osobiście wychowywać dziecko i kierować nim. Mają oni prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowując dziecko rodzice powinni uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Rodzice, oprócz wypełniania obowiązku alimentacyjnego, winni czynić starania o rozwój fizyczny dziecka, który obejmuje dbałość o jego życie i zdrowie, pełną sprawność fizyczną. Wpływ rodziców na rozwój duchowy latorośli obejmuje wpajanie zasad moralności, wyrabianie w dziecku sumienności, poczucia obowiązku, poszanowania cudzej własności. Rodzice powinni zapewnić dziecku odpowiednie wykształcenie oraz stworzyć możliwość rozwoju jego szczególnych uzdolnień.

Wyrok w sprawie władzy rodzicielskiej

Sąd określa postanowieniem sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi obojga małżonków. Ustala również zakres pieczy nad dzieckiem rodziców.

Porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej

Sąd  rozpoznający sprawę o władzę rodzicielską uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie jej wykonywania, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Co w razie braku porozumienia?

W braku porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana w skutek trwałej przeszkody, którą może być skazanie na karę pozbawienia wolności sąd rodzinny może jej pozbawić. Do innych przyczyn powodujących pozbawienie władzy rodzicielskiej należą np. jej nadużywanie, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich przez ojca lub matkę.

Ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej ma miejsce wówczas, gdy powstała przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Wówczas sąd może na wniosek strony orzec o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica.