Podział majątku

podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego

Czy i kiedy można podzielić majątek wspólny? Jak to zrobić i kiedy jest to możliwe? Czy sąd ma obowiązek dokonać podziału, jeżeli zostanie złożony stosowny wniosek?

Kiedy sąd podzieli majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego małżonków można przeprowadzić na dwa sposoby. Sąd może podzielić majątek wspólny, jeżeli jedna ze stron zgłosi stosowny wniosek w sądzie. Oprócz sądowego podziału majątku wspólnego, strony mają możliwość przeprowadzenia podziału majątku w drodze umowy przed notariuszem.

Majątek wspólny małżonków

Do majątku wspólnego małżonków wchodzą wszystkie składniki majątkowe nabyte przez strony w trakcie trwania małżeństwa. Szczegółowo te kwestie określają przepisy prawne oraz zawarta między małżonkami umowa majątkowa małżeńska, jeżeli taka została sporządzona. Do majątku osobistego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem. Majątek osobisty stanowią także przedmioty nabyte w drodze spadku czy darowizny, o ile darczyńca lub spadkodawca nie postanowili inaczej.

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska

Intercyzy jest umową małżeńską majątkowa sporządzoną przez notariusza w formie aktu notarialnego.  Umowa ta określa ustrój majątkowy, jaki będzie obowiązywał w związku małżeńskim stron. Intercyzę może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i po nim. Istnieją różne możliwości podziału majątku, np. ograniczenie wspólności majątkowej ( wyłączenie tylko pewnych  składników z majątku wspólnego ),  rozszerzenie wspólności majątkowej  ( włączenie w skład majątku wspólnego składników majątków osobistych małżonków).

Ile kosztuje podział majątku wspólnego?

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jeżeli strony przedstawią zgodny projekt podziału majątku wspólnego, wówczas opłata od wniosku  wynosi 300 zł, w przeciwnym wypadku – 1000 zł.