Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje stosunki prawne w rodzinie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zasady dotyczące zawierania małżeństw, stosunki majątkowe między małżonkami, zasady pokrewieństwa i powinowactwa. Prowadzimy sprawy rodzinne, w tym o podział majątku wspólnego, dotyczące adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Rozwód jest prawnym sposobem zakończenia małżeństwa. W sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego każda ze stron może złożyć pozew.

Rozdzielność majątkowa

Prowadzimy postępowania o rozdzielność majątkową między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) – umowa o rozdzielność majątkową.

Podział majątku wspólnego

Zajmujemy się sprawami o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej lub po orzeczeniu rozdzielności majątkowej przez sąd w trakcie procesu sądowego.

Władza rodzicielska

Adwokat udzieli pomocy prawnej, będzie reprezentował w postępowaniu z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy sprawy o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dzieckiem

W razie utrudniania kontaktów adwokaci reprezentują klientów w sprawach uregulowania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Sporządzimy wniosek o uregulowanie i zabezpieczenie kontaktów.

Opieka i kuratela

Poprowadzimy sprawy rodzinne o przyznanie opieki, zwolnienie opiekuna prawnego z obowiązku opieki, o wydanie zezwolenia w kwestiach dotyczących majątku małoletniego. Reprezentujemy strony w postępowaniu o ustanowienie kuratora dla:

 • nieznanego z miejsca pobytu
 • osoby ubezwłasnowolnionej
 • osoby niepełnosprawnej

Ubezwłasnowolnienie

Prawnik pomoże w postępowaniu sądowym o ubezwłasnowolnienie pełne lub częściowe, o powołanie opiekuna prawnego, kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Unieważnienie małżeństwa

Prowadzimy sprawy o unieważnienie małżeństwa w razie wystąpienia przeszkód małżeńskich, takich jak:

 • wiek
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • choroba psychiczna
 • bigamia
 • pokrewieństwo
 • powinowactwo
 • przysposobienie

Reprezentujemy strony w procesie o wydanie orzeczenia zastępczego, o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Prowadzi sprawy o:

 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • przysposobienie – adopcja dziecka
 • uznanie i wykonanie wyroków zagranicznych
 • uprowadzenie dziecka za granicę

Wyjaśnimy jakie są prawa dziecka, kiedy przysługują świadczenia rodzicielskie. Jeżeli masz pytania z przyjemnością udzielimy fachowej porady prawnej.