PRAWO CYWILNE

sprawy cywilne rzeszów - rękojmia odstąpienie od umowyPrawo cywilne - dziedzina prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Prowadzimy sprawy cywilne.  Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich - reklamacja.

Umowy

Sporządzamy, opiniujemy umowy cywilne, przykładowo: umowa kupna - sprzedaży, zlecenie, umowa o dzieło, najem, dzierżawa. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody przy realizacji umów.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Adwokaci kancelarii zajmują się prawnymi sposobami zabezpieczenia wykonania zawieranych kontraktów poprzez :

  • ustanowienie hipoteki
  • weksel
  • zastrzeżenie prawa własności

Zaliczka a zadatek

Wyjaśnimy jak jest różnica między zaliczką a zadatkiem. Prowadzimy sprawy o zwrot udzielonego zadatku, zaliczki.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy wierzycieli, dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Występujemy do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Sporządzimy:

  • wniosek o wszczęcie egzekucji
  • skargę na czynności komornika
  • pozew przeciwegzekucyjny
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - klauzula wykonalności na następców prawnych - małżonka, wspólników spółek osobowych.

Pismo procesowe

Doświadczony adwokat napisze pozew w sprawie cywilnej, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną. Powiemy jaka jest opłata w sprawie pozwu o zapłatę. Uczestniczymy w mediacjach, postępowaniach polubownych.