USŁUGI PRAWNE

Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej. Świadczymy usługi dla biznesu oraz osób fizycznych. Nad powierzonymi nam sprawami pochylamy się z należytą troską. W ramach naszych możliwości staramy się doprowadzić je jak najszybciej do końca. Najwiekszym sukcesem naszej kancelarii jest zadowolenie klientów, którzy wracają do nas z wszystkimi prawnymi problemami. Naszym mottem jest norma konstytucyjna mówiąca o tym, że prawo powinno być równe dla każdego, bez względu na występujące różnice i podziały.

Audyt nieruchomości Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje analizę i badanie stanu prawnego nieruchomości - weryfikacja uprawnień, obciążeń, oznaczeń nieruchomości. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Własność Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony własności i posiadania: roszczenia windykacyjne
Prawo budowlane
Warunki zabudowy Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzimy wniosek o warunki zabudowy. Pozwolenie na budowę Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego określonego w przepisach budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pomożemy uzupełnić
Sprawy spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku Spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci kancelarii prowadzą postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku. Reprezentujemy strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu. Zachowek Zachowek jest roszczeniem
Rozdzielność majątkowa Prowadzimy postępowania o rozdzielność majątkową między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) - umowa o rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego Zajmujemy się sprawami o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności
Obsługa prawna firm
Jakie usługi prawne zapewniamy dla przedsiębiorców? Stała i doraźna obsługa podmiotów gospodarczych. Zakładanie firm, spółek, stowarzyszeń, fundacji. Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki - umowa spółki, akt założycielski, statut regulaminy, uchwały. Przygotowanie dokumentacji spółki i reprezentowanie w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Due diligence -
Prawo ubezpieczeń społecznych
Odwołanie od decyzji organów emerytalno-rentowych - ZUS, KRUS, ZER, WBE Sporządzimy odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego, Biura Emerytalnego Służby Więziennej w sprawie emerytury, renty, zwrotu nienależnie pobranego
Obrońca Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy: obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policję, Prokuraturę obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania ( ENA ) reprezentowanie skazanego w
Sprawy cywilne
ADWOKAT SPRAWY CYWILNE - RZESZÓW USŁUGI PRAWNICZE W SPRAWACH CYWILNYCH Kancelaria oferuje naszym klientom: -tworzenie i opiniowanie umów cywilnych -prowadzenie negocjacji oraz postępowań polubownych celem ugodowego załatwienia sporu -reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji - udział

NAPISZ DO NAS

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą mailowo. Odpowiadamy niezwłocznie.

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Wiktor Gamracki informacji handlowej drogą elektroniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).