Zakres usług

Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej. Świadczymy usługi dla biznesu oraz osób fizycznych. Nad powierzonymi nam sprawami pochylamy się z należytą troską. W ramach naszych możliwości staramy się doprowadzić je jak najszybciej do końca. Największym sukcesem naszej kancelarii jest zadowolenie klientów, którzy wracają do nas z wszystkimi prawnymi problemami. Naszym mottem jest norma konstytucyjna mówiąca o tym, że prawo powinno być równe dla każdego, bez względu na występujące różnice i podziały.

Zajmujemy się analizą stanów faktycznych i prawnych, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Pisma procesowe

Nasi adwokaci sporządzają profesjonalne pisma procesowe. Na Twoje zlecenie przygotujemy każde pismo sądowe, w tym pozew, wniosek, środek zaskarżenia typu apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez prawnika uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie z zakresu prawa prywatnego oraz publicznego. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat. Nasze opinie uwzględniają aktualne przepisy, zawierają bieżące orzecznictwo sądowe oraz wskazania doktryny prawniczej.