zamówienia publiczne Rzeszów przetargi przygotowanie oferty wniosek protest skarga unieważnieniePrzetargi

Zamówienia publiczne są uregulowane w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Ustawa reguluje zasady zawierania odpłatnych umów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych. Doradzamy oraz obsługujemy, zarówno wykonawców, jaki i zamawiających. Oferowana pomoc prawna dotyczy wszystkich etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przygotowanie oferty

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się:

  • przygotowywanie oraz oponowanie dokumentacji przetargowej
  • doradztwo prawne w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne
  • doradztwo prawne przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami ( umowa konsorcjum ) oraz innymi partnerami biznesowymi

Postępowanie odowławcze

Kancelaria zamówień publicznych na zlecenie klientów wydaje opinie prawne w zakresie zasadności odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg. Prowadzimy spory arbitrażowe i sądowe. Sporządzamy środki zaskarżenia – odwołania oraz skargi. Reprezentujemy klientów podczas posiedzeń lub rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem.

Unieważnienie przetargu

Prowadzimy postępowania w sprawie unieważnienia przetargu, sporządzimy dla Ciebie protest i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu protestacyjnym.

Dla zamawiających oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji przetargowej,
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ )
  • opracowanie istotnych postanowień umowy

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące prawa zamówień publicznych, na które nie znalazłeś odpowiedzi na stronie kancelarii adwokackiej, to skontaktuj się z nami. Adwokaci kancelarii udzielą Ci niezbędnej porady prawnej oraz stosownych wyjaśnień.