zamówienia publiczne Rzeszów przetargi przygotowanie oferty wniosek protest skarga unieważnieniePrzetargi publiczne

Zamówienia publiczne są zespołem norm prawnych regulujących zasady zawierania odpłatnych umów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych. Doradzamy oraz obsługujemy, zarówno wykonawców, jaki i zamawiających. Oferowana pomoc prawna dotyczy wszystkich etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przygotowanie oferty

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się przygotowaniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria adwokacka zapewnia doradztwo prawne podczas realizacji umów o zamówienie publiczne oraz zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami biznesowymi.

Odwołanie

Na zlecenie naszych klientów wydajemy opinie prawne w zakresie zasadności odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg. Kancelaria adwokacka prowadzi spory arbitrażowe i sądowe. Sporządzamy środki zaskarżenia – odwołania oraz skargi. Reprezentujemy klientów podczas posiedzeń lub rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem.

Unieważnienie przetargu

Prowadzimy postępowania w sprawie unieważnienia przetargu, sporządzimy dla Ciebie protest i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu protestacyjnym.

Dla zamawiających oferujemy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zajmujemy się przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, wzorów umów.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące prawa zamówień publicznych, na które nie znalazłeś odpowiedzi na stronie kancelarii adwokackiej, to skontaktuj się z nami. Adwokaci oraz radcowie prawni udzielą Ci niezbędnej porady prawnej oraz stosownych wyjaśnień.