przesłanki rozwodu przyczyny trwały i zupełny rozkład pożyciaPrzyczyny rozwodu

Przesłanki rozwodu określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sąd może orzec rozwód jeżeli występuje rozkładu pożycia małżeńskiego, przy czym ten rozkład musi być zupełny i mieć trwały charakter.

Zupełny rozkład pożycia

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszystkich więzi łączących małżonków, a mianowicie więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

Ustanie więzi duchowej

Do stwierdzenia ustania więzi duchowej wystarcza ustalenie wygaśnięcia więzi charakterystycznej dla związku małżeńskiego, czyli wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji.

Ustanie więzi fizycznej

Ustanie więzi fizycznej oznacza, że małżonkowie przestali obcować ze sobą cieleśnie.

Ustanie więzi gospodarczej

Ustanie więzi gospodarczej oznacza, że małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Orzecznictwo stanowi, iż zamieszkiwanie pod wspólnym dachem nie musi oznaczać, że więź materialna między małżonkami została zachowana.

Trwały rozkład pożycia

O trwałym rozkładzie pożycia mówi się wtedy, kiedy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, że nie jest możliwe przywrócenie zerwanych między małżonkami więzi duchowej, fizycznej i materialnej. Aby sąd mógł uznać, że nastąpił trwały rozkład pożycia między małżonkami konieczne jest zatem wykazanie, że od ustania poszczególnych więzi między małżonkami upłynął odpowiedni okres czasu. Zaznaczyć należy, iż jeżeli nie można udowodnić trwałości rozkładu pożycia, a między stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia to jest wystarczające do tego, aby domagać się orzeczenia przez sąd separacji.