prawo ubezpieczeń społecznych rzeszów - odwołanie od decyzji ZUSPRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych jest system ustawowych gwarancji i świadczeń na wypadek określonego zdarzenia – śmierci, choroby, starości. Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W sporach reprezentujemy zarówno ubezpieczonych, jak i ubezpieczających.

Emerytury i renty

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ubezpieczenie chorobowe

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy. Prawnicy kancelarii poinformują Cię o obowiązującym stanie prawnym oraz pomogą sporządzić stosowny wniosek o należne świadczenie.

Ubezpieczenie wypadkowe

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Jednorazowe odszkodowanie

Osoba, który uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią pomogą Ci w negocjacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie jednorodzajowego odszkodowania. Będziemy reprezentować Twoje interesy, aby to odszkodowanie było w prawidłowej wysokości.

Porady prawne

W kancelarii uzyskasz poradę prawną w zakresie zasadności obniżenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wyliczenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podpowiemy jak wykazywać w sporze z ZUS -em lub KRUS-em posiadane uprawnienia pracownicze. Prawnicy kancelarii pomogą Ci ustalić, czy nabyłaś/nabyłeś prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz co powinieneś zrobić, aby stosowne świadczenie uzyskać. Adwokat lub radca prawny wyjaśni Ci czy ze względu na wykonywaną pracę w warunkach szkodliwych kwalifikujesz się na wcześniejszą emeryturę.

Odwołanie od decyzji

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych. Dla naszych klientów przygotujemy odwołanie od decyzji organów rentowych oraz emerytalnych, w tym odwołań od decyzji ZUS i KRUS. Prowadzimy postępowania z zakresu odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników.

Reprezentacja stron

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na Twoje zlecenie sporządzimy stosowne pismo procesowe – odwołanie, skargę, apelację.