prawo rodzinne rzeszów - rozdzielność majątkowa intercyza podział majątkuSPRAWY RODZINNE

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje stosunki prawne w rodzinie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zasady dotyczące zawierania małżeństw, stosunki majątkowe między małżonkami, zasady pokrewieństwa i powinowactwa. Prowadzimy sprawy rodzinne, w tym dotyczące adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki oraz kurateli.

Rozdzielność majątkowa

Prowadzimy sprawy o ustanowienie w drodze procesu sądowego rozdzielności majątkowej między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) – umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podział majątku

Zajmujemy się sprawami o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej – po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy i procesu sądowego.

Opieka nad dzieckiem

Poprowadzimy sprawę rodzinną o ustanowienie opieki nad dzieckiem, zwolnienie opiekuna prawnego z obowiązku opieki, o wydanie zezwolenia w sprawach dotyczących majątku małoletniego.

Ubezwłasnowolnienie

Prawnik pomoże w postępowaniu sądowym o ubezwłasnowolnienie pełne lub częściowe, o ustanowienie opiekuna prawnego, kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Unieważnienie małżeństwa

Prowadzimy sprawy o unieważnienie małżeństwa w razie wystąpienia przeszkód małżeńskich, takich jak:

 • wiek
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • choroba psychiczna
 • bigamia
 • pokrewieństwo
 • powinowactwo
 • przysposobienie

Kuratela

Reprezentujemy strony w sprawach o ustanowienie:

 • kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
 • kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej
 • kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Władza rodzicielska

Adwokat udzieli pomocy prawnej, będzie reprezentował w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy sprawy o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie naprzemiennej opieki nad dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

W razie utrudniania kontaktów z dzieckiem adwokaci reprezentują klientów w sprawach uregulowania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Sporządzimy wniosek o uregulowanie i zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Zgoda sądowa na czynności prawne

Reprezentujemy strony w:

 • sprawach o wydanie orzeczenia zastępczego
 • sprawach o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Prowadzi sprawy o:

 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa
 • przysposobienie – adopcja dziecka
 • uznanie i wykonanie wyroków zagranicznych
 • uprowadzenie dziecka za granicę

Wyjaśnimy jakie są prawa dziecka oraz kiedy przysługują świadczenia rodzicielskie. Jeżeli masz pytania z przyjemnością udzielimy fachowej porady prawnej.