prawo rodzinne rzeszów - podział majątku współnegoPRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest gałęzią prawa cywilnego regulującą stosunki prawne w rodzinie. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rodzinne. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zasady dotyczące zawierania małżeństw, stosunków majątkowych między małżonkami, pokrewieństwa i powinowactwa, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Rozwód

Adwokaci i radcowie prawni współpracujący z kancelarią reprezentują klientów w sprawach o rozwód i separację. Wyjaśnimy Ci kiedy sąd może orzec rozwód i jakie są przesłanki rozwodu.

Podział majątku wspólnego

Prawnicy kancelarii prowadzą sprawy o podział majątku wspólnego oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy o podział majątku wspólnego oraz o podział majątku dorobkowego.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny obciąża oboje małżonków oraz krewnych. Dochodzimy roszczeń o alimenty – sprawy o zasądzenie, podwyższenie oraz obniżenie wysokości, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy sprawy w zakresie egzekucji krajowej i międzynarodowej zasądzonych alimentów. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzimy postępowania karne w zakresie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Władza rodzicielska

Kancelaria adwokacka reprezentuje strony w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy sprawy o zawieszenie, pozbawienie oraz o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dzieckiem

Adwokaci i radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczące uregulowania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.

Kancelaria prawa rodzinnego pomoże w sprawie unieważnienia małżeństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa. Twój prawnik rodzinny wyjaśnimy Ci jakie masz prawa rodzicielskie oraz obowiązki. Poprowadzimy postępowanie w sprawie adopcji dziecka, wydanie orzeczenia zastępczego, wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym o ubezwłasnowolnienie pełne lub częściowe.