prawo pracy Rzeszów wypowiedzenie umowy świadectwo urlopSPRAWY PRACOWNICZE

Prawo pracy – zespół norm prawnych określających stosunek pracy, relacje między pracownikiem i pracodawcą. Ustawa kodeks pracy określa prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Reprezentujemy klientów w sprawach pracowniczych, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Wypowiedzenie umowy

Prowadzimy sprawy pracownicze o:

  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
  • wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
  • wypowiedzenie umowy na okres próby

Reprezentujemy strony w sprawie zwolnień dyscyplinarnych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Prowadzimy postępowania sądowe o przywrócenie do pracy, o uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne. Reprezentujemy strony w postępowaniach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Urlop

Jeżeli masz wątpliwości czy i w jakiej wysokości przysługuje Ci urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, jakie z tego tytułu przysługują świadczenia możesz liczyć na fachową poradę prawą. Doświadczony adwokat wyjaśni kiedy przysługuje urlop okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop na żądanie.

Umowa o pracę

Adwokaci kancelarii zajmują się sporządzaniem, opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich. Przygotujemy umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracy i po jej zakończeniu. Opracujemy do umowy klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Świadectwo pracy

Zastępujemy strony w sprawach sądowych o sprostowanie świadectwa pracy.

Czas pracy

Sprawy związane z ewidencją czasu pracy są naszą domeną. Wyjaśnimy jakie są normy i ogólny wymiar czasu pracy, co to są systemy i rozkłady czasu pracy, jak stosować system zadaniowego czasu pracy. Reprezentujemy strony w sporach sądowych o wynagrodzenie za nadgodziny, prace w porze nocnej.

Wynagrodzenie

Prawnicy kancelarii udzielą pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia – praca w godzinach nadliczbowych, czy i w jakiej wysokości należy się odprawa.

Wypadek przy pracy

Reprezentujemy poszkodowanych pracowników w sprawach o odszkodowania  – wypadek przy pracy,  wypadek w drodze do pracy i z pracy. Prowadzimy sprawy pracownicze o odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych, o jednorazowe odszkodowanie. Poinformujemy jakie masz prawa jako poszkodowany, jakie mogą być przyczyny wypadku, jak zgromadzić dokumentację powypadkową, wyjaśnimy czy karta wypadku, protokół powypadkowy został wypełniony prawidłowo, pomożemy przygotować zgłoszenie wypadku.

Ustalenie stosunku pracy

Prawnicy kancelarii przygotują pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku stosowania umów cywilnoprawnych.

Naruszenie praw pracowniczych

W sytuacji niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych zastępujemy pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing, o naruszenie zakazu konkurencji.

Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin BHP. Pomoc prawna kancelarii prawa pracy obejmuje swoim zakresem również postępowanie z udziałem związków zawodowych. Udzielamy porad prawnych z zakresu spraw pracowniczych w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych.