prawo nieruchomości rzeszów - zasiedzenie uwłaszczeniePrawo nieruchomości

Prawo nieruchomości jest działem prawa cywilnego. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa nieruchomości.

Audyt nieruchomości

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje wykonywaniem analiz i audytu stanu prawnego nieruchomości – weryfikacja uprawnień, obciążeń, oznaczeń nieruchomości. Adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii prowadzą postępowania w sprawie uregulowania księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Twój prawnik poprowadzi sprawy uregulowania stanów prawnych nieruchomości – uwłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności.

Uwłaszczenie

Uwłaszczenie jest sposobem uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Dotyczy ono posiadaczy nieruchomości, którzy nabyli działki bez zachowania prawem przewidzianej formy, np. bez zachowania formy aktu notarialnego. Posiadacz nieruchomości musi wykazać, że działka byłą w jego władaniu przez okres pięciu lat od dnia wejście w życie ustawy oraz wchodziła w skład gospodarstwa rolnego. Następuje ono na podstawie orzeczenia sądu w formie postanowienia. posiadacz wykaże, że działka była w jego władaniu przez okres pięciu lat nieprzerwanie do dnia wejścia ustawy w życie oraz musiała wchodzić w skład gospodarstwa rolnego.

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego polegającą na nabyciu prawa własności wskutek upływu czasu. Przedmiotem zasiedzenia mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome, użytkowanie wieczyste, służebności.

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenia nieruchomości wymaga upływu dwudziestu lat dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze oraz trzydziestu lat dla posiadacza w złej wierze od momentu objęcia rzeczy w posiadanie.

Zasiedzenie służebności

Zasiedzenie służebności, np. drogi koniecznej może nastąpić wtedy, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze postanowienia sądu. Każdy ze współwłaścicieli rzeczy wspólnej może wystąpić o zniesienie współwłasności.

Umowy

Kancelaria adwokacka zajmuje się negocjowaniem, sporządzaniem oraz opiniowaniem umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych, użytkowych. Prawnicy kancelarii zajmują się doradztwem prawnym związanym z ustanawianiem oraz uchylaniem obciążeń nieruchomości – organicznych praw rzeczowych ( np. służebność drogi koniecznej, przejazdu, przechodu, hipoteka ).

Prawnicy kancelarii zajmują się obsługą prawną wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzimy sprawy zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych.