sprawy karnePRAWO KARNE

Prawo karne zawiera przepisy prawne określające zasady odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne.

Obrońca

Prawnicy współpracujący z kancelarią zajmują się obroną klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą oraz przed sądem. Reprezentujemy oskarżonych w sprawach karnych, karnych – skarbowych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia. Prawnicy kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej przed Urzędem Kontroli Skarbowej. Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzimy negocjacje z prokuraturą w celu uzgodnienia warunków dobrowolnego poddania się karze.

Tymczasowe aresztowanie

Podejmujemy działania w celu uchylenia lub zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych – aresztu tymczasowego, dozoru, zakazu opuszczania kraju.

Zatrzymanie

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią sporządzają środki odwoławcze w sprawie bezprawnych zatrzymań.

Pokrzywdzony

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w toczących się postępowaniach karnych.

Odszkodowania

Sporządzamy wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz bezprawne pozbawienie wolności, przygotowujemy pozwy cywilne  w procesach adhezyjnych, sporządzamy prywatne akty oskarżenia.

Pisma procesowe

Obsługa prawna kancelarii adwokackiej obejmuje sporządzanie pism procesowych, w tym zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych.

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary jest środkiem probacyjnym polegającym na tym, iż sąd może przesunąć odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności na czas oznaczony.

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary jest środkiem probacyjnym polegającym na tym, iż sąd na czas oznaczony zawiesza wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary.

Przerwa w wykonaniu kary

Przerwa w wykonania kary polega na tym, iż sąd może zezwolić na zwolnienie skazanego na oznaczony czas z obowiązku odbywania kary pozbawienia wolności.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie polega na tym, iż sąd zwalnia skazanego z obowiązku wykonania kary pozbawienia wolności w całości.

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania o ułaskawienie. Adwokaci oraz radcowie prawni prowadzą sprawy wykonawcze w zakresie zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa karnego kontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej.