prawo karne rzeszów - wyrok apelacja PRAWO KARNE

Prawo karne zawiera przepisy prawne określające zasady odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, przestępstwa – zbrodnie i występki oraz wykroczenia. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne.

Obrońca

Nasi adwokaci zajmują się obroną klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą oraz przed sądem w procesie karnym. Reprezentujemy podejrzanych oraz oskarżonych w sprawach karnych, sprawach karnych – skarbowych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia. Prawnicy kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy – prawo karne skarbowe. Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prowadzimy negocjacje z prokuraturą w celu uzgodnienia warunków dobrowolnego poddania się karze.

Tymczasowe aresztowanie

Kodeks postępowania karnego ( kpk ) określa zasady stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Kancelaria adwokacka podejmuje działania w celu uchylenia lub zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych:

 • areszt tymczasowy,
 • dozór,
 • zakaz opuszczania kraju.

Zatrzymanie

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią sporządzają środki odwoławcze – zażalenie – w sprawie bezprawnych zatrzymań.

Pokrzywdzony

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w toczących się postępowaniach karnych. Twój adwokat od spraw karnych sporządzi:

 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • pozew adhezyjny

Odszkodowania

Sporządzamy wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz bezprawne pozbawienie wolności.

Pismo procesowe

Kancelaria adwokacka sporządza pisma procesowe:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia,
 • wniosek dowodowy,
 • zażalenie
 • apelacja
 • kasacja

Odroczenie wykonania kary

Kodeks karny wykonawczy ( kkw ) określa zasady odraczania wykonania kary pozbawienia wolności. Odroczenie kary jest środkiem probacyjnym polegającym na tym, iż sąd może przesunąć odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności na czas oznaczony.

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary jest środkiem probacyjnym polegającym na tym, iż sąd na czas oznaczony zawiesza wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary.

Przerwa w wykonaniu kary

Przerwa w wykonania kary polega na tym, iż sąd może zezwolić na zwolnienie skazanego na oznaczony czas z obowiązku odbywania kary pozbawienia wolności.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kodeks karny określa zasady stosowania warunkowego zwolnienia. Warunkowe przedterminowe zwolnienie polega na tym, iż sąd zwalnia skazanego z obowiązku wykonania kary pozbawienia wolności w całości.

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania o ułaskawienie. Adwokaci oraz radcowie prawni prowadzą sprawy wykonawcze:

 • zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa karnego kontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą wyrok karny.