prawo imigracyjne rzeszówPrawo imigracyjne

Prawo imigracyjne (cudzoziemców) jest zespołem norm prawnych określających zasady pobytu czasowego oraz stałego cudzoziemców w Polsce. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa imigracyjnego oraz pomaga cudzoziemcom w legalizacji pobytu w Polsce.

Karta Polaka

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią zapewniają pomoc prawną w zakresie uzyskania Karty Polaka.

Karta pobytu

Kancelaria pomaga cudzoziemcom w sprawach uzyskania dokumentów takich jak:

  • karta stałego pobytu
  • karta pobytu czasowego
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  • zezwolenia na pobyt stały

Prawnicy składają wnioski i reprezentują strony w postępowaniu o uzyskanie statutu rezydenta długoterminowego RP oraz w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Jest ono wydawane maksymalnie na 3 lata, może jednak być wydane na krótszy okres, jeżeli taką długość wskazują podstawy złożonego wniosku. Wydane zezwolenie nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane dla cudzoziemca planującego pobyt czasowy w Polsce połączony z zatrudnieniem.

Zezwolenie na pobyt stały

Wydawane jest dla cudzoziemców posiadający polskie pochodzenie, małżonka polskiego obywatela, małoletnich dzieci polskiego obywatela, posiadaczy ważnej karty Polaka. O uzyskanie zezwolenia na pobyt stały mogą się starać małoletnie dzieci cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Wydawane jest dla cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Cudzoziemiec musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Prawnicy kancelarii pomogą sporządzić skargę oraz będą reprezentować Twoje interesy w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Wiza

Twój adwokat wyjaśni Ci i jakie są zasady oraz tok postępowania w sprawie uzyskania wizy do Kanady, wizy do USA.

Twój adwokat pomoże Ci przygotować zaproszenie dla cudzoziemca, sporządzimy dla Ciebie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz pobyt czasowy, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Udzielimy Ci informacji na czym polega pobyt tolerowany.