prawo imigracyjne rzeszówPrawo imigracyjne

Prawo imigracyjne (cudzoziemców) jest zespołem norm prawnych określających zasady pobytu czasowego oraz stałego cudzoziemców w Polsce. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa imigracyjnego oraz pomaga cudzoziemcom w załatwieniu sprawa imigracyjnych w Polsce. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią pomagają cudzoziemcom w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały. Prawnicy składają wnioski i reprezentują strony w postępowaniu o uzyskanie statutu rezydenta długoterminowego RP oraz w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest dla cudzoziemca, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata, może jednak być wydane na krótszy okres, jeżeli taką długość wskazują podstawy złożonego wniosku. Wydane zezwolenie nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane dla cudzoziemca planującego pobyt czasowy w Polsce połączony z zatrudnieniem.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców posiadający polskie pochodzenie, małżonka polskiego obywatela, małoletnich dzieci polskiego obywatela, posiadaczy ważnej karty Polaka. O uzyskanie zezwolenia na pobyt stały mogą się starać małoletnie dzieci cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest wydawane dla cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Cudzoziemiec musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Prawnicy kancelarii pomogą sporządzić skargę oraz będą reprezentować Twoje interesy w postępowaniu przed sądem administracyjnym.