prawo cywilne rzeszów - rękojmia reklamacja zwrot towaru odstąpienie od umowyPRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach cywilnych.  Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich – reklamacja.

Umowa

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Rękojmia za wady

Prowadzimy sprawy z tytułu rękojmi oraz gwarancji. Jako kupujący wadliwą rzeczy możesz dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, prawne oraz ukryte, niezależnie od roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji. Wyjaśnimy Ci jaka jest różnica pomiędzy rękojmia a gwarancją, co to jest gwarancja rozruchowa. Pomożemy zgłosić skuteczną reklamacje w sprawie lub sporządzimy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wyjaśnimy kiedy można złożyć oświadczenie odstąpienie od umowy i kiedy jest możliwy zwrot towaru. Udzielimy Ci porady kiedy zachodzi niezgodność towaru z umową oraz jakie są zasady określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Zabezpieczenie wykonania umów

Adwokaci kancelarii zajmują się prawnymi sposobami zabezpieczenia wykonaia zawieranych kontraktów:

  • ustanowienie hipoteki
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • weksel
  • zastrzeżenie prawa własności

Zaliczka a zadatek

Wyjaśnimy Ci jak jest różnica między zaliczką a zadatkiem, będziemy Cię reprezentować w postępowaniu o zwrot udzielonego zadatku, zaliczki.

Umowa najmu i dzierżawy

Zajmujemy się sporządzaniem umów najmu i dzierżawy. Opiniujemy gotowe projekty umów, sporządzamy klauzule umowne. Udzielamy wyjaśnień na czym polega najem okazjonalny, jakie posiada uprawnienia najemca przy umowie najmu na czas określony oraz nieokreślony.

Postępowanie egzekucyjne

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Występujemy do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Sporządzamy:

  • wniosek o wszczęcie egzekucji
  • skarga na czynności komornika
  • pozew przeciwegzekucyjny
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, w tym klauzula wykonalności na następców prawnych – małżonka, wspólników spółek osobowych.

Pismo procesowe

Doświadczony adwokat w ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzi pozew w sprawie cywilnej, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelację oraz skargę kasacyjną od wydanego postanowienia lub wyroku. Powiemy Ci jaka jest opłata od pozwu o zapłatę. Prawnicy kancelarii adwokackiej uczestniczą w mediacjach oraz postępowaniach polubownych.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na świadczonej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego skontaktuj się bezpośrednio z naszą kancelarią adwokacką.