prawo cywilne rzeszów - rękojmia reklamacja zwrot towaru odstąpienie od umowySPRAWY CYWILNE

Prawo cywilne – dziedzina prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Prowadzimy sprawy cywilne.  Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich – reklamacja.

Umowy

Sporządzamy, opiniujemy umowy cywilne, przykładowo: umowa kupna – sprzedaży, zlecenie, umowa o dzieło, najem, dzierżawa. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody przy realizacji umów.

Rękojmia za wady

Prowadzimy sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji. Jako kupujący wadliwą rzeczy możesz dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, prawne oraz ukryte albo roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji. Wyjaśnimy jakie są różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją, co obejmuje gwarancja rozruchowa. Pomożemy zgłosić skuteczną reklamację w sprawie. Wyjaśnimy kiedy można złożyć oświadczenie odstąpienie od umowy, jak i kiedy można dokonać zwrotu zakupionego towaru. Udzielimy porady prawnej czy zachodzi niezgodność towaru z umową, jakie są zasady określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Adwokaci kancelarii zajmują się prawnymi sposobami zabezpieczenia wykonania zawieranych kontraktów poprzez :

  • ustanowienie hipoteki
  • weksel
  • zastrzeżenie prawa własności

Zaliczka a zadatek

Wyjaśnimy jak jest różnica między zaliczką a zadatkiem, będziemy reprezentować Cię w postępowaniu o zwrot udzielonego zadatku, zaliczki.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy wierzycieli, dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Występujemy do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Sporządzimy:

  • wniosek o wszczęcie egzekucji
  • skargę na czynności komornika
  • pozew przeciwegzekucyjny
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – klauzula wykonalności na następców prawnych – małżonka, wspólników spółek osobowych.

Pismo procesowe

Doświadczony adwokat sporządzi pozew w sprawie cywilnej, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną. Powiemy jaka jest opłata w sprawie pozwu o zapłatę. Uczestniczymy w mediacjach, postępowaniach polubownych.