prawo cywilne rzeszów - zasiedzenie uwłaszczenie droga koniecznaPRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach cywilnych.  Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich oraz w sprawie umów odpowiedzialności cywilnej (OC).

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy o odszkodowania dla osób pokrzywdzonych wskutek zdarzeń losowych – zniszczenie mienia, szkody komunikacyjne, uszkodzenie ciała, błąd w sztuce lekarskiej.

Prawo nieruchomości

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości.  Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony własności oraz posiadania. Prowadzimy sprawy o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – uwłaszczenie oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Prawnicy kancelarii reprezentują klientów w sprawach o zasiedzenie oraz zniesienie współwłasności. Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz eksmisję. Prowadzimy sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności. Zajmujemy się opiniowaniem oraz sporządzaniem umów dotyczących najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Dla naszych klientów prowadzimy sprawy zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

Umowy

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Prowadzimy sprawy z tytułu rękojmi oraz gwarancji. Zapewniamy pomoc prawną w sprawach dotyczących niezgodności towaru z zawartą umową. Dochodzimy roszczeń z tytułu udzielonego zadatku oraz kar umownych. Współpracujący z kancelarią adwokaci oraz radcy prawni zajmują się prawnymi sposobami zabezpieczeń realizacji zawieranych kontraktów – ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, zastrzeżenie prawa własności.

Postępowanie egzekucyjne

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Występujemy do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Sporządzamy wnioski o wszczęcie egzekucji do komornika oraz nadzorujemy jej przebieg. Reprezentujemy strony w sprawie nadania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcom prawnym dłużnika – małżonków, wspólników spółek osobowych. Sporządzamy skargi na czynności komorników oraz wnosimy powództwa przeciwegzekucyjne do sądu. Składamy zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym. Prowadzimy sprawy dotyczące przedawnionych roszczeń.

Pisma procesowe

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z naszą kancelarią w ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzą pozew w sprawie cywilnej, zażalenie, apelację oraz skargę kasacyjną od wydanego postanowienia lub wyroku. Prawnicy kancelarii adwokackiej uczestniczą w mediacjach oraz postępowaniach polubownych.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na świadczonej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego skontaktuj się bezpośrednio z naszą kancelarią adwokacką.