prawo administracyjne rzeszów odwołanie od decyzji odszkodowaniePRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest zespołem norm prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa, a organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych.

Odwołanie od decyzji

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych w sprawach administracyjnych, w tym odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, skarg i wniosków.

Reprezentacja stron

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią reprezentują strony w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej oraz samorządowej.  Reprezentujemy klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniach przed urzędami skarbowymi oraz izbami skarbowymi. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą postępowania z zakresu ustawy ordynacja podatkowa.

Odszkodowania

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Doradzamy klientom w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Prowadzimy negocjacje w sprawie odszkodowania za wywłaszczone grunty. W przypadku zaniżonych odszkodowań prowadzimy sprawy sądowe.

Koncesje, licencje, zezwolenia

Prawnicy kancelarii prawnej doradzą klientom w sprawach dotyczących uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji. Prowadzimy sprawy rozgraniczeniowe, sprawy z zakresu prawa budowlanego, wodnego – uregulowanie stosunków wodnych, ochrony środowiska. Doradzimy jak uzyskać decyzję administracyjną o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Pomożemy uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Obywatelstwo polskie

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego.

Prawo imigracyjne

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą sprawy dotyczące wydalenia cudzoziemców z terytorium RP. Doradzimy w jaki sposób uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o sprostowanie i zmianę wydanych decyzji administracyjnych, o uchylenie oraz stwierdzenie wygaśnięcia. Na zlecenie naszych klientów sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.