prawo administracyjne rzeszów odwołanie od decyzji odszkodowaniePRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest zespołem norm prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa, a organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych.

Odwołanie od decyzji

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych w sprawach administracyjnych, w tym:

 • odwołanie od decyzji administracyjnej ( odwołanie do SKO, organu nadrzędnego )
 • zażalenie na postanowienie administracyjne
 • skarga do WSA
 • wniosek

Adwokaci kancelarii reprezentują strony w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej oraz samorządowej.  Reprezentujemy klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniach przed urzędami skarbowymi oraz izbami skarbowymi. Doświadczony adwokat poprowadzi postępowanie z zakresu ustawy ordynacja podatkowa.

Koncesja, licencja, zezwolenie

Prawnicy kancelarii prawnej prowadzą sprawy dotyczące uzyskiwania:

 • koncesji na prowadzenie określonej działalności gospodarczej
 • zezwoleń na wykonywanie oznaczonej działalnościgospodarczej
 • licencji na korzystanie z produktu firmowego, znaku towarowego, patentu

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Prawo meldunkowe określa zasady uzyskania meldunku czasowego oraz meldunku tymczasowego.

Obywatelstwo polskie

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego.

Prawnicy kancelarii prowadzą:

 • sprawy o rozgraniczenie
 • sprawy z zakresu prawa wodnego – sprawy o uregulowanie stosunków wodnych
 • sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska

Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o:

 • sprostowanie decyzji administracyjnej
 • zmianę decyzji administracyjnej
 • uchylenie decyzji administracyjnej
 • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Na zlecenie naszych klientów sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dobry adwokat doradzi Ci w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Prowadzimy negocjacje w sprawie odszkodowania za wywłaszczone grunty. W przypadku zaniżonych odszkodowań prowadzimy sprawy sądowe.