odszkodowania rzeszów wypadek komunikacyjny błąd medycznyOdszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowania i zadośćuczynienia są formą rekompensaty dla poszkodowanych za wyrządzone szkody. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w pomocy osobom poszkodowanym w sprawach odszkodowawczych. Poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania za szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdy z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Wypadki komunikacyjne

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią reprezentują osoby poszkodowane wskutek wypadków komunikacyjnych. Dotyczy to pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierowców, pasażerów.

Utrata osób najbliższych

Adwokaci oraz radcowie prawni w imieniu naszych klientów dochodzą zadośćuczynienia za krzywdy związane z utratą osób najbliższych wskutek wypadków komunikacyjnych.

Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy

Prawnicy kancelarii reprezentują zarówno pracowników, jak i pracodawców w sprawie roszczeń o odszkodowanie z tytułu w wypadków przy pracy, w drodze od pracy oraz z pracy.

Błędy medyczne

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach odszkodowań za szkody spowodowane wskutek błędów w sztuce medycznej.

Szkody w uprawach oraz płodach rolnych

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują poszkodowanych rolników w sprawach odszkodowania za szkody w uprawach oraz płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Odszkodowania za słupy oraz linie

Dochodzimy odszkodowań finansowych od przedsiębiorstw za słupy energetyczne, telekomunikacyjne posadowione na prywatnym gruncie oraz za linie energetyczne, wodociągowe, gazociągowe.

Koszty leczenia i rehabilitacji

Poszkodowany może żądać odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, opieki osób trzecich, nabycia aparatów specjalistycznych. Niezależnie od powyższego ma on prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych.

Renta

Osoby poszkodowane mogą domagać się odpowiedniej renty jeżeli w skutek wypadku utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Mogą one żądać przyznania renty jeżeli zmniejszyły się ich widoki powodzenia na przyszłość.

Zwrot utraconych zarobków

Niezależnie od wyżej wymienionych roszczeń poszkodowany może wystąpić o zwrot utraconych zarobków oraz poniesionych kosztów przygotowania do innego zawodu. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach ustalenia, że sprawca wypadku ponosić będzie ujawnione w przyszłości koszty leczenia i rehabilitacji.

Likwidacja szkód

W ramach wyżej wskazanych roszczeń kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną osobom poszkodowanym w ustaleniu wysokości odszkodowania oraz w negocjacjach z ubezpieczycielem. Reprezentujemy klientów w postępowaniach  sądowych oraz egzekucyjnych.