obsługa prawna firm rzeszów - zakładanie spółek windykacja należności opiniowanie umówObsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna firm dotyczy spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, spółdzielni, instytucji, podmiotów indywidualnych. Zapewniamy w tym zakresie kompleksowe usługi.

Czym się zajmujemy?

 1. Stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
 2. Zakładanie firm, spółek, stowarzyszeń, fundacji.
 3. Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki – umowa spółki, akt założycielski, statut regulaminy, uchwały.
 4. Przygotowanie dokumentacji spółki i reprezentowanie w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
 5. Due diligence – analiza sytuacji prawnej spółki, w tym umów spółki, aktów założycielskich, umów handlowych, dokumentacji podatkowej.
 6. Obsługa prawna organów kolegialnych spółki – posiedzenia zarządu, walne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, wnioski, protokoły, uchwały.
 7. Przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy – projekty uchwał,  protokoły.
 8. Doradztwo prawne dla organów statutowych – sporządzanie uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.
 9. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 10. Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych – badanie zgodności klauzul umownych z przepisami obowiązującego prawa, ocena ewentualnego ryzyka gospodarczego.
 11. Sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz.
 12. Prowadzenie rokowań, negocjacji i mediacji.
 13. Przekształcenia podmiotów gospodarczych – łączenie, podział, przejęcie  – opracowanie niezbędnej dokumentacji.
 14. Opinie prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.
 15. Ochrona danych osobowych – wnioski rejestracyjne do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bieżąca aktualizacja danych.
 16. Prowadzenie spraw pracowniczych – umowy o pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, reprezentowanie w postępowaniu sądowym.
 17. Pomocą w tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw  firm.
 18. Prowadzenie spraw sądowych dotyczących wykonania zawieranych umów.
 19. Windykacja należności – pozasądowe wezwania do zapłaty, prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych.
 20. Postępowania sanacyjne, upadłościowe i naprawcze – wnioski, opracowanie programów naprawczych.
 21. Pozyskiwanie środków  z funduszy europejskich.
 22. Zamówienia publiczne.